SOLVER หุ้ม
Products
แนะนำผลิตภัณฑ์
ข่าวสารและความรู้

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬПИ

SOLVER หุ้ม | Updated: Dec 29, 2015

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬПИ
1 ПОЛНОСТЬЮАРОМАТИЧЕСКИЕПОЛИИМИДАТЕПЛОВОЙГРАВИМЕТРИЧЕСКОГОАНАЛИЗА ОННАЧИНАЕТТЕМПЕРАТУРАРАЗЛОЖЕНИЯ КАКПРАВИЛО ОКОЛО 500 ℃. ДИФЕНИЛДИАНГИДРИДИ

РФЕНИЛЕНДИАМИНСИНТЕТИЧЕСКИЙПОЛИИМИДА ТЕМПЕРАТУРАТЕРМИЧЕСКОГОРАЗЛОЖЕНИЯ 600 ℃ ЯВЛЯЕТСЯОДНИМИЗСАМЫХВЫСОКИХ№ТЕРМИЧЕСКОЙСТАБИЛЬНОСТИВИДОВПОЛИМЕРНЫХСИХПОР 2 полиимидможетвыдерживатьоченьнизкиетемпературы такиекакжидкийгелийнедребезжать№-269 ℃. 3 полиимида имеющийотличныемеханическиесвойства прочностьинаразрывнезаполненныепластмассы 100MPa илиболее пиромеллитовыйПленки (Каптоновая) является 170Mpa илиболее итипполиимидаМПадостигает 400 бифенил (Upilex S) Какпластика модульупругости какправило 3 4Gpa волокноможетдостигать 200Gpa согласнотеоретическимрасчетам пиромеллитовойдиангидридаирфенилендиаминсинтетическоговолокнаละ 500Gpa уступаятолькоуглеродноговолокна 4 АКОЛИЧЕСТВОСОРТОВПОЛИИМИДАНЕРАСТВОРИМ№ОРГАНИЧЕСКИХРАСТВОРИТЕЛЯХ СТАБИЛЬНЫХКИСЛОТЫ КАКПРАВИЛО МАЛОРАЗНОВИДНОСТЕЙГИДРОЛИЗА ЭТО КАЗАЛОСЬБЫНЕДОСТАТОКПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИต้านЗАПОЛНЕНИИПОЛИИМИДАОТЛИЧАЕТСЯОТМНОГИХДРУГИХПОЛИМЕРОВВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЕСТЬ СЫРЬЕМОЖЕТБЫТЬВОССТАНОВЛЕНОПУТЕМЩЕЛОЧНОГОГИДРОЛИЗАДИАНГИДРИДАИДИАМИНА НАПРИМЕР КАПТОНОВАЯПЛЕНКУ ИМЕЮЩУЮВОССТАНОВЛЕНИЕละ 80% -90% ИЗМЕНЕНИЕМОЖЕТБЫТЬПОЛУЧЕНАСТРУКТУРАДОВОЛЬНОГИДРОЛИЗУСТОЙЧИВЫХСОРТОВ ТАКИХ КАКВЫДЕРЖИВАТЬ 120 ℃ 500 小时ВАРЕНЫЕ 5 КОЭФФИЦИЕНТТЕПЛОВОГОРАСШИРЕНИЯПОЛИИМИДА№ 2 × 10-5-3 × 10-5 ℃ ШИРОКО КАКТЕРМОПЛАСТИЧНОГОПОЛИИМИДА 3 × 10-5 ℃ БИФЕНИЛДИКАРБОНОВАละ 10 6 ℃ ОТДЕЛЬНЫЕВИДЫМОГУТละ 10 7 ℃. 6 ПОЛИИМИДАИМЕЕТВЫСОКУЮУСТОЙЧИВОСТЬКРАДИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬПЛЕНКИПОСЛЕ 5 × 109 РАДБЫСТРОГОПРОЧНОСТИОБЛУЧЕНИЯУРОВЕНЬУДЕРЖАНИЯЭЛЕКТРОНОВ 90% 7 ПОЛИИМИДА ИМЕЮЩИЙХОРОШИЕДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕСВОЙСТВА ПРИМЕРНОПОСТОЯННАЯДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 3, 4 ВВЕДЕНИЕФТОРА ИЛИДИСПЕРГИРОВАННЫЕ№НАНОРАЗМЕРНОГОВОЗДУХАПОЛИИМИДА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯПОСТОЯННАЯМОЖЕТБЫТЬУМЕНЬШЕНАละПРИМЕРНО 2.5 ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХПОТЕРЬ 10-3 ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯПРОЧНОСТЬ 100-300KV / ММ ШИРИНОЙ№ТЕРМОПЛАСТИЧНОГОПОЛИИМИДА 300KV / ММ ОБЪЕМСОПРОТИВЛЕНИЯ 1017Ω / СМ ТЕМПЕРАТУРДИАПАЗОНЕШИРОКОМЭТИСВОЙСТВА№ ИДИАПАЗОНЧАСТОТМОЖЕТПОДДЕРЖИВАТЬИНАВЫСОКОМУРОВНЕ 8 ПОЛИИМИДАПОЛИМЕРСАМОЗАТУХАЮЩИЙ ДЫМЯЩЕЙСКОРОСТЬ 9 ПОЛИИМИДА№ВЫСОКОМВАКУУМЕГАЗАРЕДКОДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНО 10 ПОЛИИМИДАНЕТОКСИЧНЫЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЧТОБЫСДЕЛАТЬСТОЛОВЫЕПРИБОРЫМЕДИЦИНСКОЕИОБОРУДОВАНИЕ ИМОЖЕТВЫДЕРЖАТЬТЫСЯЧИСТЕРИЛИЗАЦИИ НЕКОТОРЫЕПОЛИИМИДАТАКЖЕИМЕЕТХОРОШУЮБИОСОВМЕСТИМОСТЬ НАПРИМЕР №ТЕСТОВОМСОВМЕСТИМОСТЬКРОВИНЕГЕМОЛИТИЧЕСКИХ НЕТОКСИЧНЫЙ№ПРОБИРКЕЭКСПЕРИМЕНТОВЦИТОТОКСИЧНОСТИ

 • รายละเอียดของบริษัท
  หุ้ม SOLVER ที่ก่อตั้งขึ้นในเดือน 2010 พฤศจิกายน เป็นผู้ผลิตมืออาชีพ และ เทคโนโลยีสูงหุ้ม (PI) และผลิตภัณฑ์ มีชื่อ "ทองพลาสติก" SOLVER หุ้มเป็นหนึ่งในผู้ผลิตของ หุ้มเทอร์โมพลาสติกเทอร์โมเซตติงหุ้ม หุ้มผง หุ้มแท่นวางสินค้า หุ้มของเหลว หุ้มโพรไฟล์ หุ้มอนุภาค น้ำยาหุ้ม โฟมหุ้ม หุ้มยาง หุ้มเคลือบ หุ้ม วัสดุคอมโพสิต หุ้มผลึกเหลวตำแหน่งแทน และอื่น ๆ โรงงานหุ้มเทอร์โมพลาสติก บริษัท ขายส่ง ซื้อ ผลิตภัณฑ์ SOLVER หุ้มหุ้มเป็นชนิดประสิทธิภาพสูงพลาสติกวิศวกรรม มันไม่เพียงแต่มีความร้อนที่ยอดเยี่ยม เครื่องกล เป็นฉนวน มิติความมั่นคง ความต้านทานการกัดกร่อน และประสิทธิภาพป้องกันรังสี แต่ยัง มีแปร มันสามารถเป็นรูปทรงผ่านวิธีต่าง ๆ เช่นเช่นพลาสติก อัดขึ้นรูป ฉีดพลาสติก และฉีด...
 • Product Category
 • ติดต่อเรา
  Address:ห้อง 1401 เพนนินซูล่าอินเตอร์เนชั่นแนลแมนชั่น เพนินซูล่าเมือง 311600 เจ้อเจียง จีน
  Tel: +86-571-64537063
  Fax: +86-571-64537093